CHỐNG THẤM

  • Thông tin chi tiết
Chống thấm rắn chắc
SikaTop® Seal 107 Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi
Sikalite® Phụ gia chống thấm cho vữa với tính thi công cao
Sika® 102 Vữa gốc xi măng đông cứng nhanh, cản nước
Sika® Plug CN Vữa gốc xi măng đông cứng nhanh, cản nước

Chống thấm đàn hồi

Sikaproof® Membrane Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao

Khe nối(Kết cấu giữ nước)

Sika - Hydrotile CJ Type

Chất chèn khe có thể hút nước dùng để trám khe bê tông hình thành tại

công trường

Sika® Waterbars Grey Băng PVC chống thấm đàn hồi
Sika® Waterbars Yellow Băng PVC chống thấm đàn hồi
SikaSwell® S-2 Vật liệu trám khe trương nở