KEO TRÁM KHE VÀ CHẤT KẾT DÍNH ĐÀN HỒI

  • Thông tin chi tiết
Paintable selants
Mapeflex AC4 Keo trám khe gốc acrylic dùng cho bề mặt đã được sơn phủ
Mapeflex PU40 Keo trám khe gốc polyurethane có module đàn hồi thấp

Sealants for ceramic and sanitary fittings
Mapeflex PU20

Keo trám khe gốc epoxy-polyurethane hai thành phần với cường độ cơ học cao và

khả năng kháng hóa chất tốt.

Mapeflex PU30

Keo trám khe dạng dẻo gốc epoxy-polyurethane hai thành phần với cường độ cơ

học cao và khả năng kháng hóa chất tốt.